•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Profil verejného obstarávania

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ:       Obec Kleňany

Sídlo :                            991 10 Kleňany č.149

IČO:                               00319384

DIČ:                               202171394

Štatutárny zástupca:       Helena Csákyová, starostka obce

Telefón :                         047 4891309                     

E-mail:                           klenany@pobox.sk

Web:                              www.obecklenany.sk

  

Profil:

Obec Kleňany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b),   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.         

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

  Prieskum trhu

   Úradné hodiny

   Každý pracovný deň

   08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

   Fotogaléria

   Kalendár