•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva-Önkormányzat

Názov: OBEC Kleňany - Kelenye község

Adresa/ Cím: 991 10 Kleňany č.149, Kancelária č.96
Okres/ Járás: Veľký Krtíš
Kraj/ Kerület: Banskobystrický
Tel.:

E-mail:

Web:  www.obecklenany.sk

IČO: 00 319 384
DIČ: 2021171394
Právna forma: právnická osoba

Stavebný úrad/ Építésügyi hivatal: Vinica

                                                                                                                                                                                         Matričný úrad/ Anyakönyvi hivatal: Veľká Ves nad Ipľom
Daňový úrad/ Adóhivatal: Banská Bystrica, pobočka Veľký Krtíš
Obvodné oddelenie PZ/ Rendőrkapitányság: Vinica
Hasiči/ Tüzoltóparancsnokság: Veľký Krtíš
Úrad práce SVaR/ Munkaügyihivatal: Vinica
Vojenská správa/ Katonai parancsnokság: Banská Bystrica

Rozloha/ Terület:  721,3 ha
Nadmorská výška/ Tengerszint feletti magasság:  218 m
Počet obyvateľov/ Lakosság száma: 284
Hustota / Népsürőség: 42 obyv./km2

 
Starostka obce/ Polgármester:   Helena Csákyová

Poslanci OZ / Önkormányzati testület:        

 • Jozef Stroška
 • Dominik Antolov PhDr.
 • Katarína Strošková
 • Zuzana Bodzsárová
 • Katarína Velebná


Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne úlohy. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.

Organizačná štruktúra

Hlavný kontrolór / Főellenőr:                       Roland Velebný

Audítor obce/Számvizsgáló:                        Ing.Marián Faško, PhD.

Pracovníčka OcÚ/ Hivatali alkalmazott:       Nikoleta Ličková, rod. Máliková
Pedagogická zam. / Óvodai alkalmazott:    Valéria Klacsóová
Hospodárska prac. / Konyhai alkalmazott:   Zlata Kaštierová 

Odborný ref. staveb. úradu /Építésügyi hivatal szakreferens: Jana Balážiková                                                                     

Úradné hodiny/ Hivatali órák:

7.30 - 12.00  a  13.00 - 15.00  - každý pracovný deň / minden munkanap  

SYMBOLY OBCE

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky

ERB - v modrom štíte striebornými sklonenými radlicami - čerieslom a lemešom - sprevádzané,

           do zeleného vrška zakorenená zlatokmenná borovica so zelenou, do troch častí

           rozdelenou korunou

VLAJKA - pozostáva zo štyroch pozdĺžných pruhov vo farbách 

                   bielej 1/6, modrej 2/6,  zelenej 2/6 a žltej 1/6.

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár