•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Výberové konanie

 02.10.2019

                                     OBEC KLEŇANY, 991 10 Kleňany č.149

                                                      Výberové konanie

Obec Kleňany ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,   zastúpená starostkou obce v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Kleňany č.18      s termínom nástupu do funkcie: ihneď

Kvalifikačné predpoklady

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov
 • Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte  do 17.10.2019  do 12.00 h. na adresu: OBEC Kleňany, 991 10 Kleňany č.149 s označením na obálke:

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ - NEOTVÁRAŤ !                                     Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Kleňanoch 02.10.2019                                        Helena Csákyová, starostka obce

1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár